مصاحبه

حاجي محمد ايري

عناوين و مسئوليت ها: – عضو خانه موسيقي ايران – پژوهشگر و كارشناس در سازهاي بادي تركمني – مدير فني آموزش حركت هاي موزون ( ذكر خنجر و آيئن پرخواني و …) در موسيقي...

Read More

موسیقی روح جامعه را تلطیف می کند

گپی از نزدیک با باغشی اراز محمد شیرمحمدلی گفتگو از : آنا دوردی عنصری اراز محمد شیرمحمدلی با اینکه هنوز دهه ی چهلم عمر خود را می گذراند اما از پشتوانه ی کارنامه هنری...

Read More