معرفی

, كمينه ؛ شاعر و هجونويس تركمن

كمينه ؛ شاعر و هجونويس تركمن

كمينه ؛ شاعر و هجونويس تركمن رحيم كاكايي ادبيات به معني محدود کلمه، ساخت و چشم انداز ويژه ى هنر است که در آن سيمایهنری به دست واژه ها ساخته می شوند . يا...

Read More