درباره ما

سایت انجمن فرهنگی ترکمنهای گوتنبرگ با هدف حفظ ومعرفی فرهنگ، سنّت و آداب ترکمن، در میان ترکمنهای مقیم سوئد و مردم سوئد، فعاليت خود را شروع نمود .

مراد ما در نوشتن پيام رساني فرهنگ تركمن است و اين مراد زماني حاصل مي شود كه پيام روشن و موثر باشد . لذا ، پيش از اينكه قلم به دست گيريم ، بهتر است فرهنگ و آداب و سنت هاي مختلف هر ملتي را بشناسيم .

این سایت فرهنگي ،غير انتفاعي و غير سياسي در خدمت فرهنگ ترکمن بوده و به هیچ گروه و یا ارگان سياسي وابستگی ندارد .

هدف از ايجاد سايت تركمن تبادل فرهنگ و ايجاد زبان مشترك در گفتگوي تمدن ها بين ملل مختلف مي باشد .

مديريت سايت در تلاش است ، با دیگر سایتهای فرهنگی دیگر ملتها رابطه برقرار کرده تا فرهنگ دیگر ملتها را به مردم ترکمن و متقابلاً فرهنگ ترکمنها را به دیگر ملتها و فرهنگها آشنائی دهد.

مسائلي كه در اين سايت از آنها گفتگو مي شود ، مسائل مربوط يه فرهنگ ، سنت ، آداب و رسوم ملل مختلف و تركمن ها مي باشد .

سرانجام ، از الگوها و روش هاي مختلف گفتگوي تمدن ها را فرا گرفته و در پايان نيز حاصل گفتار را ، با جمع بندي همه نكته ها ، نظر ها ي اصلي به صورت پيشنهاد ها و ياد آوري هايي عرضه مي داريم .

0 Comments